EPHONE   |    Api   |    כניסה למערכת

תקנון

Article_1.0

לקוחות נכבדים.
אנחנו מאחלים לכם שימוש נעים במערכת E-PHONE.
אנא קראו את תקנון השירות טרם השימוש במערכת:

התחייבות בקשר עם שימוש במערכת E-PHONE:


במהלך השימוש במערכת E-PHONE של MY T Interactive Ltd (להלן: "מפעילת השירות" ), אנו מתחייבים לפעול על פי הכללים הבאים, ללא יוצא מן הכלל:
1רשימת הנמענים אליהם ישלחו ההודעות מטעמנו תכלול אך ורק נמענים או בעלי ציוד קצה אשר נתנו  לנו הסכמה מפורשת ומתועדת מראש לשלוח אליהם הודעות בדחיפה למייל ו\או לסלולארי.
2.  לא יישלחו הודעות שמכילות תכנים שיש בהם שידור של "דואר זבל", "SPAM" (כמשמעותם המקובלת של מונחים אלה בתחום משלוח ההודעות) או "דבר פרסומת" (שמשמעותו, מסר שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת) או משלוח המוני של הודעות דואר אלקטרוני או הודעות SMS שלא על-פי בקשת הנמענים או תוך הפרת הוראות חוק התקשורת (בזק שידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח- 2008 (להלן: "תיקון 40").
3.  לא יעשה שימוש במערכת כדי לשלוח הודעות לנמנעים שפרטי ההתקשרות עימם הושגו שלא כדין ו/או באמצעות תוכנה לאיסוף כתובות דואר ו/או מספרי טלפון, ואין לשלוח הודעות לנמנעים שפרטי ההתקשרות עימם הושגו מגורם שלישי בין כדין ובין שלא כדין.
4.  אנו מצהירים כי לא נשלח:
כל חומר הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן ו/או עלול להפר אותן - לרבות בזכויות יוצרים ו/או סימני מסחר, ו/או בעוולות מסחריות ו/או בזכות לשם טוב, ו/או בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים.
כל חומר פורנוגראפי  או בעל אופי מיני בוטה.
כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.
כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או פוגע בפרטיותו.
כל חומר בעל אופי או תוכן עוין, מאיים,גזעני, ו/או כזה אשר עלול להוות בסיס לתביעה אזרחית ו/או להוות הפרה אחרת של הדין הישראלי.
כל חומר הפוגע במוניטין ובשם הטוב של המפעיל הסלולארי או ספק האינטרנט.
5.  אנו מתחייבים כי כל משתמש קצה אשר יעשה שימוש במערכת באמצעות פרטי החשבון אותו תקצה עבורנו "מפעילת השירות", יפעל על פי תקנון זה ולא יחרוג ממנו.
6.  מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, אנו מתחייבים כי נהיה אחראים באופן בלעדי וללא הגבלה לתוכנם של כל ההודעות והמסרים שיישלחו באמצעות המערכת של "מפעילת השירות" ו/או בסיועה וכי נפצה ו/או נשפה את "מפעילת השירות" מיידית עם דרישה בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד, כספים ו/או אחרים, בין ישירים ובין עקיפים, שייגרמו לה בקשר עם ההודעות והמסרים האמורים ו/או כתוצאה מאי מילוי או הפרה, בין במעשה ובין במחדל, של איזו מהתחייבויותינו על פי מסמך זה ו/או על פי הסכמים בנינו ו/או על פי כל מסמך אחר עליו נחתום בקשר עם השירות של "מפעילת השירות" ו/או על פי כל דין, לרבות אך לא רק תיקון 40, לרבות בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו ל-"מפעילת השירות" בשל תביעה שתוגש נגדה, אזרחית או פלילית ובשל הצורך להתגונן כנגד תביעה כאמור.
אחריות  "מפעילת השירות" על פי הסכם זה תוגבל לנזקים ישירים בלבד, ולא תישא באחריות לנזקים עקיפים, נסיבתיים או תוצאתיים שיגרמו לנו ו/או למי מטעמנו, תהיה עילתם אשר תהיה.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הצדדים מסכימים כי בכל מקרה אחריות "מפעילת השירות" לא תעלה על סך התמורה אותה קיבלה במסגרת שירותיה על פי הסכם זה בחודש שקדם למועד הנזק.
7.  ידוע לנו כי למפעילים הסלולאריים, ספקי האינטרנט או מי מטעמם, ו\או ל"מפעילת השירות" הזכות לנתק ו/או להפסיק ו/או להגביל מתן השירותים, נשוא הסכם זה בין ביוזמתם ובין לבקשת "מפעילת השירות" ובין בעתות חרום. מובהר לנו כי במקרה של ניתוק כתוצאה מהפרת הוראות איזו מהתחייבויותינו על פי מסמך זה, לא תינתן התראה לפני ניתוק השירות.
  ל"מפעילת השירות" הזכות להפסיק שירות באופן מיידי בכל מקרה של שימוש לרעה במערכת ו/או אי עמידה בתנאים הקבועים בתנאי השימוש, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לה על פי דין ו/או הסכם.
  ל"מפעילת השירות" יהיה שיקול דעת בלעדי, סופי ומוחלט לקבוע מה יהווה "שימוש לרעה", האם ומתי שימוש באתר עולה לכדי הפרת האמור בתנאי שימוש אלה ו/או בכל הסכם ו/או דין. במקרה של ביטול חשבוננו במקרה של "שימוש לרעה" במערכת, לא נזוכה בהחזר/זיכוי כלשהו, גם אם טרם הביטול לא עלה בידנו לעשות שימוש במלוא חבילת ההודעות שרכשנו.
8.  "מפעילת השירות" רשאית לשנות ו/או לתקן ו/או לגרוע ו/או להוסיף תנאים בתנאי השימוש ו/או בחלקם בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדית ותספק התראה מראש, ככול שהדבר יתאפשר לה. תנאי השימוש ששונו ו/או תוקנו יפורסמו באתר ויחייבו מרגע פרסומם.
9.  משלוח הודעות לסלולאר:
9.1.  אנו מודעים כי הובא לידיעתנו כי ביצוע מחויבויות "מפעילת השירות" על פי הסכם זה מותנה בין היתר בקיומם של הסכמים בינה לבין המפעילים הסלולרים\ספקי תשתית שונים. בכל מקרה שבו יסתיים ההסכם בינה לבין מפעיל סלולרי\ספק תשתית, מכל סיבה שהיא, יפסקו השירותים. כמו כן, ידוע לנו שהמפעילים הסלולריים עשויים מעת לעת להשעות, להפסיק, להגביל או לחסום את מתן השירותים באופן זמני או קבוע, או לשנות את תנאי התקשרותם באופן אשר יחייב התאמה או שינוי של תנאי טופס הזמנה זה. לחברה לא תהיה כל טענה או תביעה בקשר לכך.
9.2.  אנו מודעים למגבלות הכיסוי הסלולרי ולאופי הקשר הסלולרי, להפרעות, להפסקות ולניתוקי השיחות שהינם במסגרת הנורמה הנוהגת לגבי תקשורת סלולרית, ולעובדה שבחלק מן האזורים בארץ יתכן שכיסוי התקשורת הסלולרית אינו מלא או רציף, ולא תהיה לנו כל טענה או תביעה כנגד הלקוחו/או כנגד המפעיל הסלולרי בקשר לכך;
9.3.  ידוע לנו כי איכות השירות שתספק "מפעילת השירות" תלויה במידה מוחלטת באיכות הרשת הסלולרית אשר  למנוייה נשלחות ההודעות ולתנאיה, וכי מעת לעת מתרחשות וסביר כי ימשיכו להתרחש תקלות ברשתות אלו   במערכותיה
9.4.  ידעו לנו כי המפעילים הסלולאריים וחברות התקשורת יבצעו חיוב גם עבור הודעות שיישלחו ואשר מכל  סיבה לא הגיעו לידען ובהתאם לכך יחויב גם חשבונה של החברה.

10.  משלוח הודעות למייל:
10.1. אנו מתחייבים כי בעת משלוח הודעה אשר יש בה כדי לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת, תופיע בכותרת ההודעה ו/או בשורת הנושא המילה "פרסומת".  
10.2. כל הודעה תפרט את שם הלקוח המשגר את ההודעה ואת דרכי יצירת הקשר עימו לרבות כתובת למשלוח דואר רגיל וכתובת תקפה ברשת האינטרנט לצורך מתן הודעת סירוב ובקשות של הנמענים להיגרע מרשימת התפוצה;
10.3. כל הודעה תכיל קישור מהיר (hyperlink) ופעיל, המאפשר לנמענים לגרוע עצמם מרשימת התפוצה ולמנוע בכך המשך קבלת הודעות באופן מיידי.

11.  תנאי כללים:
  במקרה של הפסקת החוזה בין הצדדים מובהר כי אין בביטול החוזה, בכדי לשחררו אותנו ממילוי התחייבויותיו עד למועד הביטול כנקוב בהודעה. במידה והודענו על רצוננו להביא לסיום הסכם זה, נוכל לנצל את מלאי ההודעות שרכשנו, אך לא נהיה זכאים להחזר כספי על ההודעות.
12.  אי תשלום התמורה על ידנו ל"מפעילת השירות" כמוסכם בהסכם ההתקשרות, יהווה הפרה יסודית של ההסכם מצדנו ויקים ל"מפעילת השירות" את הזכות לבטל את ההסכם לאלתר ולהפסיק את השירות, ללא כל הודעה מוקדמת.
13.  מובהר בזה כי אין בהסכם זה כדי להקנות לנו ו/או למי מעובדנו ו/או לשלוחנו ו/או למי מטעמנו זכויות כלשהן, מכל מין וסוג שהוא, בתוכנת\בעיצוב\בפלטפורמות הטכנולוגיות\בזכויות הקניין הרוחני וכי כל אלה יהיו רכושה הבלעדי של "מפעילת השירות".
14.  הסכם זה ממצה את היחסים המשפטיים בין הצדדים ולא תהיה כל נפקות לכל מו"מ, הסכם, הבנה, התחייבות או מצג אשר היו, אם היו, ככל שהדבר נוגע לעסקה נשוא טופס הזמנה זה, בין בכתב ובין בעל פה בין הצדדים עובר לחתימת טופס הזמנה זה. לא יהיה תוקף לכל תיקון או שינוי מהוראות טופס הזמנה זה (על נספחיו) אלא אם נערך בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים.
15.  מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בנוגע לטופס הזמנה זה או לכל מחלוקת הנוגעת לענייניו, לרבות  לעניין ביטולו, יהיה בבית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד.


Valid XHTML 1.0 Transitional